เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ PCD650

PCD650

เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ CyberScan PCD 650

เครื่องวัดกรดด่าง pH, conductivity, dissolved oxygen and temp

Product Features

A Eutech Star Buy! Combining the strengths of all CyberScan 600 series meters, the CyberScan PCD650 is our top-of-the-line waterproof handheld that enables concurrent measurement of pH, conductivity, dissolved oxygen and temperature, all at the same time.

::

Simultaneously measures and displays four parameters

 

 

::

±1% full scale accuracy at 3-decimal resolution across a wide measurement range

 

 

::

Ion-measurement capabilities with 3-digit resolution

 

 

::

Accepts two-cell and four-cell conductivity probe to measure up to 500 m/s — meter measures pure water!

 

 

::

Selectable multi-point calibration for more accurate conductivity measurements or single-point calibration for quick, convenient calibration with no mistakes

 

 

::

Measures 90.00mg/L in DO concentration and 600% in DO saturation—one of the widest dissolved oxygen measurement ranges offered in the handheld market today

 

 

::

Fast and easy DO calibration with 100% calibration option against atmospheric air or 0% calibration against a zero solution

 

 

::

Salinity, Temperature and Pressure Compensation—accurate readings under varying conditions

 

 

::

No warm up time required with galvanic system of measurement

 

 

::

One-Glance-Tells-All Screen Display with Backlight 

Electrode status report, calibration data and simultaneous display of up to 4 parameters

 

 

::

Rugged and IP67-rated waterproof for applications in harsh environments. Meter floats on water!

 

 

::

Easy-to-understand prompt messages for easy set-up, calibration and trouble-shooting

 

 

::

Recorded readings individually stamped with time and date in GLP compliant format

 

 

::

Auto-logging meter saves readings automatically within seconds to prevent data loss

 

 

::

HI-LO limit alarm for easy quality control – Meter alerts when readings fall outside selected ranges

 

 

::

Wireless Information Technology: No wires, no cables—Transfer data from meter to computer with the press of a button

 

 

::

Non-Volatile Memory protects information and meter settings, even when batteries run out

 

 

::

Four Levels of Password Protection prevents tampering or accidental data deletion

 

 

::

Calibration Alarm: No more out-dated calibration settings

เครื่อง วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, Ion, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity,Resistivity, DO และอุณหภูมิ  สำหรับออกภาคสนาม และห้องปฏิบัติการ คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, Ion, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity,Resistivity, DO และอุณหภูมิ  สำหรับออกภาคสนาม และห้องปฏิบัติการ

EUTECH รุ่น CyberScan PCD650

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  -2.000  ถึง  19.999 pH

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.1/ 0.01/ 0.001 pH เลือกได้

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 0.002 pH

การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  -2000  ถึง +2000 mV

2.ค่าความละเอียด (Resolution)          0.1 mV

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 0.2 mV

การวัดค่า Ion

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  0.001 ถึง 19900 ppm, Molar, mg/l

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         2 หรือ 3 digits

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 0.5% ของมาตรเต็ม (Monovalent) ± 1% ของมาตรเต็ม (Divalent)

การวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

1.ช่วงการวัด (Range)                      0 ถึง  500.0 mS

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.01 µS/cm, 0.1 µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            1 % ของมาตรเต็มในแต่ละช่วง

การวัดค่า TDS

1.ช่วงการวัด (Range)                      0 ถึง 500.0 ppt

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.01 ppm, 0.1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            1 % ของมาตรเต็มในแต่ละช่วง

การวัดค่า Salinity

1. ช่วงการวัดค่า (Range)                 0 ถึง 80.00 ppt

2.ค่าความละเอียด (Resolution)        0.01 ppm, 0.1 ppm,0.001 ppt, 0.01 ppt

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)           1 % ของมาตรเต็มในแต่ละช่วง

การวัดค่า Resistivity

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  0 ถึง  20.00 MΩ

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.01 Ω, 0.1 Ω, 0.001 kΩ, 0.1 kΩ, 0.01 MΩ

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            1% ของมาตรเต็มในแต่ละช่วง

การวัดค่า DO ในหน่วย mg/L  (ppm)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  0.00  ถึง  90.00 mg/L (ppm)

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.01 pH mg/L (ppm)

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 0.2 mg/L (ppm)

การวัดค่า DO ในหน่วย % Saturation

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  0.0 ถึง 600%

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.1 %

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 2 %

การวัดอุณหภูมิ (Temperature)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  -10.0  ถึง 110.0 ºC (14.0  ถึง  230.0 ºF)

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.1 ºC /  0.1 ºF

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น ± 0.5 ºC  / ± 0.9 ºF

ช่วงการวัดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับชนิดของโพรบที่ใช้

คุณลักษณะทั่วไป

1.แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD แบบ Dot matrix พร้อมไฟ Back-lit เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด

2.ที่หน้าจอสามารถแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ ชนิดของการส่งผ่านข้อมูล, แหล่งไฟฟ้าที่ใช้, แบตเตอรี่ที่เหลือ, เวลา พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้งานอย่างย่อๆ

3.สามารถส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ผ่าน IrDA Wireless communication

4.สามารถบันทึกค่าลงในหน่วยความจำได้ 500 ค่า ทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ (Data-logging)

5.สามารถคาลิเบรท pH ได้สูงถึง 6 จุด ในชุดสารละลายมาตรฐานได้แก่ USA, NIST, DIN, PWB และ Custom ซึ่งมีค่าของ

สารละลายบัฟเฟอร์ดังนี้

                               USA      : 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45

                               NIST     : 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45

                               DIN       : 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75

                               PWB     : 4.10, 6.97

                              Custom  : กำหนดได้ 2 - 5 ค่า

6.สามารถแสดงค่า Slope และ Offset ของอิเล็คโทรดได้

7.สามารถเลือกการชดเชยอุณหภูมิได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (ATC) และแบบกำหนดอุณหภูมิเอง (MTC)

8.สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในหน่วย °C และ °F

9.มีช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้าทั้งหมด 5 ช่วง และมีการเลือกช่วงการวัดโดยอัตโนมัติ (Auto-Ranging)

10.สามารถคาลิเบรทค่าการนำไฟฟ้าได้สูงสุด 5 จุด และเลือกรูปแบบการคาลิเบรทได้ทั้งแบบ 1 จุด และแบบหลายจุด

11.สามารถใช้โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ทั้งชนิด 2 Cell และ 4 Cell โดยชนิดของโพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้จะแสดงบนหน้าจอ

12.ข้อต่อของโพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นแบบ 8 pin

13.สามารถปรับค่า Cell constant ได้ตั้งแต่ 0.010 ถึง 10.000

14.สามารถกำหนดค่า TDS factor ได้ตั้งแต่ 0.40 ถึง 1.00

15.สามารถกำหนดอุณหภูมิ Normalization temperature ได้ระหว่าง 15 ถึง 30 ºC

16.มีอิเล็คโทรดสำหรับวัดค่า DO เป็นชนิด Galvanic มีข้อต่อเป็นแบบ 6-pin ซึ่งโพรบชนิด Galvanic นี้สามารถคาลิเบรทแล้ววัดได้เลยหลังจากเปิดเครื่องโดยไม่ต้องมีการอุ่นเครื่องก่อน

17.สามารถคาริเบรท DO ได้ 2 จุดคือที่ 0% และ 100% พร้อมทั้งมีคำแนะนำระหว่างการคาลิเบรทแสดงที่หน้าจออย่างเป็นขั้นตอน

18.สามารถปรับชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) ได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt  โดยปรับค่าได้ทีละ 0.1 ppt

19.สามารถปรับชดเชยค่าความกดอากาศได้ในช่วง 450 ถึง 825 mmHg หรือ 59.9 ถึง 109.9 kPa โดยปรับได้ทีละ 0.1 mmHg หรือ kPa

20.สามารถตั้งเวลาเพื่อให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการคาลิเบรท (ตั้งเวลาได้สูงสุด 30 วัน)

21.สามารถตั้งค่า Setpoint ได้ 2 ค่าโดยที่เครื่องส่งเสียงเตือน (alarm) เมื่อค่าที่วัดได้เกินช่วง setpoint

22.ได้รับมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ผู้ใช้จึงสามารถเข้าไปดูข้อมูลการคาลิเบรทครั้งล่าสุด รวมถึงวันเวลา และค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคาลิเบรทได้

23.มีฟังก์ชันป้องกันการคาลิเบรท และเข้าสู่การตั้งค่า โดยใช้รหัสผ่าน

24.สามารถค้างค่าการแสดงผลที่หน้าจอได้ (Hold function)

25.มีฟังก์ชันการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ (Auto-power off) เมื่อไม่ใช้งานซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ถึง 30 นาที

26.ได้รับมาตรฐาน IP 67 สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้

27.ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ "AA" จำนวน 4 ก้อนซึ่งมีอายุการใช้งานสูงถึง 200 ชั่วโมง และใช้กับไฟบ้านผ่าน adapter ได้

28.เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสิงคโปร์

29.ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี อิเลคโทรดรับประกัน 6 เดือน

30.มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ